Algemene Voorwaarden

1. Algemene bepalingen
1.1. Het Healing Festival wordt georganiseerd door Stichting Helende Evenementen en wordt gehouden op Centrum Venwoude, Vuurse Steeg 1, 3749 AN, Lage Vuursche. Website: www.healingfestival.nl. Bank: Triodos Bank NL83TRIO0254847226, t.n.v. Stichting Helende Evenementen te Lelystad.
1.2. Het Healing Festival heeft als doel toegankelijk te zijn voor iedereen met een open hart en intentie voor het ervaren van healing, het ontdekken van het Zelf en het verbinden met een hogere kracht, in een warme en liefdevolle omgeving.
1.3. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met Stichting Helende Evenementen worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2 genoemde doelstelling.
1.4. Onder deelnemer verstaan wij personen die een toegangskaart kopen voor het Healing Festival, inclusief workshopgevers die er voor kiezen 3 dagen op het Healing Festival te verblijven.
1.5. Onder workshopgever verstaan wij de personen die hun dienst op het Healing Festival aanbieden als healer, artiest of docent.

2. Inschrijving
2.1. Inschrijving voor deelname aan het Healing Festival is alleen mogelijk via de website www.healingfestival.nl tenzij anders is overeengekomen.
2.2. De inschrijving wordt door Stichting Helende Evenementen schriftelijk per e-mail bevestigd na betaling van de deelname kosten. Alleen als de deelnemer er om vraagt wordt een factuur verstrekt.
2.3. Met inschrijving voor het Healing Festival geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
2.4. Inschrijving geschiedt voor het gehele festival. Deelname per dag is niet mogelijk.

3. Annuleringvoorwaarden
3.1.
• Bij annulering vóór 15 juni wordt het volledige bedrag minus € 50 administratiekosten teruggestort.
• Bij annulering na 15 juni tot 1 week voor het festival is 50% van het entrée bedrag verschuldigd.
• Bij annulering binnen 1 week voor aanvang, is het gehele bedrag verschuldigd. Het staat de deelnemer vrij om in dat geval het entreebewijs door te geven of verkopen aan een andere persoon. De deelnemer laat de organisatie van het Healing Festival weten wie er voor in de plaats komt.
3.2. Als het Festival op last van derden gestaakt dient te worden verleent Stichting Helende Evenementen geen restitutie van inschrijfgelden.
3.3. Indien het Festival in verband met corona maatregelen niet door kan gaan volgt volledige teruggave van het entrée bedrag.

4. Aansprakelijkheid
4.1. Deelname aan (de activiteiten gedurende) het Healing Festival geschiedt voor eigen rekening en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen op het festival, te weten deelnemers, workshopgevers en vrijwilligers.
4.2. Stichting Helende Evenementen is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden.
4.3. De deelnemer en/of workshopgever is aansprakelijk voor de door hem/haar veroorzaakte beschadiging aan gebouwen, tenten en apparatuur.

5. Privacy
5.1. Persoonlijke gegevens van de deelnemers en workshopgevers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met activiteiten van Stichting Helende Evenementen.
5.2. Tijdens het festival worden foto’s gemaakt, die voor publicaties van Stichting Helende Evenementen kunnen worden gebruikt. Door deel te nemen aan het Healing Festival geeft de deelnemer stilzwijgend te kennen daar geen bezwaar tegen te maken.

6. Veiligheid
6.1. Bij alle activiteiten tijdens het Healing Festival staat de veiligheid en respect voor elkaar en de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie dienen ten allen tijde te worden opgevolgd. Iedere deelnemer en workshopgever wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.
6.2. De organisatie van het Healing Festival behoudt zich het recht voor deelnemers van het festival te verwijderen indien zij zich niet aan de huisregels houden.
6.3. Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient zij deze te melden aan de organisatie.
6.4. Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan het festival te melden bij de organisatie.

7. Versie, Publicatie en Aanpassingen
7.1. Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen.
7.2. Dit is versie: 2018.
7.3. Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van het Healing Festival.
7.4. Kennelijke fouten of vergissingen in de flyers en andere publicaties zoals het internet binden het Healing Festival niet. Stichting Helende Evenementen behoudt zich het recht voor dergelijke errata te wijzigen.